Naar de shop

Algemene Voorwaarden Tabletenlaptop.nl

INHOUD

– Algemene definities
– Toepasselijkheid
– Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten van Producten en Diensten
– Wijzigingen en aanvullingen
– Prijzen
– Betaling
– Afleveringstermijn
– Aflevering en risico
– Overmacht
– Eigendomsvoorbehoud
– Intellectuele eigendom
– Inspectie en reclamatie
– Garantie
– Aansprakelijkheid en vrijwaring
– Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever
– Ontbinding
– Overdracht van rechten en verplichtingen
– Zichttermijn voor consumenten
– Diensten
– Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene definities
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Tabletenlaptop.nl: Dataplus Netherlands BV te Waalre, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 17053719;
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Tabletenlaptop.nl Producten levert en/of Diensten verricht, van wel met wie Tabletenlaptop.nl een Overeenkomst aangaat of met wie Tabletenlaptop.nl in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
c. Overeenkomst de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door Tabletenlaptop.nl toepasselijk zijn verklaard. Voor alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en Diensten door Tabletenlaptop.nl gedaan gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door de Opdrachtgever andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor Tabletenlaptop.nl niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een order wordt de Opdrachtgever geacht Tabletenlaptop.nl voorwaarden te hebben aanvaard. De Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden;
d. Producten: alle zaken die onderdeel zijn van de Overeenkomst;
e. Diensten: alle werkzaamheden die Tabletenlaptop.nl voor of ten behoeve van een Opdrachtgever verricht;
f. Order: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid
2.1 Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van Tabletenlaptop.nl van toepassing zijn (zoals de algemene inkoopvoorwaarden), maken deze Voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Tabletenlaptop.nl en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Tabletenlaptop.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Op alle (rechts)handelingen van Tabletenlaptop.nl en haar (potentiële) wederpartijen in relatie tot Overeenkomsten of onderhandelingen daarover, waarbij Tabletenlaptop.nl (deels) zal optreden als koper van goederen en/of opdrachtgever, zijn de algemene inkoopvoorwaarden van Tabletenlaptop.nl van toepassing.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten
3.1 Een aanbieding van Tabletenlaptop.nl bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever.
3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Tabletenlaptop.nl een Order van Opdrachtgever schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) aanvaardt of door Tabletenlaptop.nl uitvoering aan een Order wordt gegeven, tenzij Opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Tabletenlaptop.nl de Order van Opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Tabletenlaptop.nl op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever Tabletenlaptop.nl daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij Tabletenlaptop.nl geldende tarieven. Voor zover Opdrachtgever een –in afwijking van de eerste volzin van dit artikellid- bindend aanbod van Tabletenlaptop.nl aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig Tabletenlaptop.nl’s aanbod.
3.3 Alle opgaven van Tabletenlaptop.nl van getallen, maten, gewichten, kleur van de Producten/Diensten zijn met zorg gedaan maar Tabletenlaptop.nl kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en/of Diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde Producten en/of Diensten zodanig afwijken van de opgaven van Tabletenlaptop.nl of van de monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

4. Wijzigingen en aanvullingen
4.1 Wijzigingen en aanvullingen van enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijk schriftelijk stuk geldt eerst tussen partijen indien het ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van Tabletenlaptop.nl.
4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen van Tabletenlaptop.nl zijn uitgedrukt in Euro en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Tenzij in Tabletenlaptop.nl’s brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal anders wordt vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Opdrachtgever de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van Diensten, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van enige prestatie.
5.2 Alhoewel Tabletenlaptop.nl steeds de nodige zorgvuldigheid betracht bij het communiceren en formuleren van haar aanbiedingen en prijzen, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de gegevens ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van Tabletenlaptop.nl van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Tabletenlaptop.nl doorberekenen aan Opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door Tabletenlaptop.nl geschiedt en mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
5.4 Opdrachtgever vrijwaart Tabletenlaptop.nl voor alle kosten en schade die voor Tabletenlaptop.nl mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat en/of;
b. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Tabletenlaptop.nl en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

6. Betaling
6.1 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen, vindt levering onder vooruitbetaling plaats.
6.2 Indien levering anders dan onder rembours is overeengekomen en betaling aan Tabletenlaptop.nl dient te geschieden, geldt een betalingstermijn van 7 dagen na verzending. Alsdan is Opdrachtgever niet gerechtigd kortingen of inhoudingen toe te passen.
6.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Tabletenlaptop.nl, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
6.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de ingevolge artikel 20 bevoegde rechter.
6.5 Indien op enig moment bij Tabletenlaptop.nl gerede twijfel bestaat of kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, en/of in het geval dat Opdrachtgever bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en hij door Tabletenlaptop.nl tenminste eenmaal is aangemaand, is Tabletenlaptop.nl gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, ook voor lopende Overeenkomsten van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom van de Producten en/of vergoeding van de Diensten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Tabletenlaptop.nl onder de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben, daaronder mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke, en in dit geval tevens door een eerste klas bank geconfirmeerde, letters of credit, cash against documents of cash against delivery.
6.6 In het geval wordt overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden en/of wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van documentair krediet en/of bankgaranties, zal Opdrachtgever ervoor instaan dat zulks steeds door middel van een te goeder naam en faam bekendstaande bank zal geschieden.
6.7 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
6.8 Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Tabletenlaptop.nl alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.
6.9 Indien Tabletenlaptop.nl, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

7. Afleveringstermijn
7.1 De door Tabletenlaptop.nl opgeven afleveringstermijn voor Producten en/of termijn voor het leveren van Diensten is indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Tabletenlaptop.nl geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Tabletenlaptop.nl verstrekte gegevens. Tabletenlaptop.nl zal de opgegeven afleveringstermijn zoveel als mogelijk in acht nemen.
7.2 Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag voor 15.00 uur tot stand komt, gaan genoemde termijnen in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag, vrijdag uitgezonderd, na 15.00 uur tot stand komt, gaan genoemde termijnen in op de eerste werkdag na tot stand komen van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst in het weekend, op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet of op vrijdag na 15.00 uur tot stand komt, gaan genoemde termijnen in op de eerstvolgende reguliere werkdag.
7.3 Indien Tabletenlaptop.nl voor uitvoering van de Overeenkomsten gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen bruikbare vorm in het bezit zijn van Tabletenlaptop.nl.
7.4 Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan, na schriftelijke ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
7.5 Tabletenlaptop.nl heeft te allen tijde het recht de Producten in gedeelten (af) te leveren.

8. Aflevering en risico
8.1 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Opdrachtgever bij Tabletenlaptop.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tabletenlaptop.nl zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en Opdrachtgever zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving, afnemen.
8.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings-, afname-, en installatietijdstippen.
8.4 Mocht Opdrachtgever de Producten niet of niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Tabletenlaptop.nl is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft alsdan de koopsom, vermeerderd met rente en kosten verschuldigd.

9. Overmacht
9.1 Indien Tabletenlaptop.nl door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.3 Onder overmacht van Tabletenlaptop.nl wordt verstaan elke van de wil van Tabletenlaptop.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Tabletenlaptop.nl kan worden verlangd.
9.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan Tabletenlaptop.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
10.2 Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Tabletenlaptop.nl op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Tabletenlaptop.nl in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.7 en 6.8.
10.3 Voordat de eigendom van de Producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Tabletenlaptop.nl eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
10.4 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Tabletenlaptop.nl te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Tabletenlaptop.nl daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Tabletenlaptop.nl.
10.5 Indien en zolang Tabletenlaptop.nl eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever Tabletenlaptop.nl onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever Tabletenlaptop.nl op Tabletenlaptop.nl eerste verzoek meedelen waar de Producten, waarvan Tabletenlaptop.nl eigenaar is, zich bevinden.
10.6 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Tabletenlaptop.nl.

11. Intellectuele eigendom
11.1 Tabletenlaptop.nl verklaart dat, voor zover zij weet, door de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Tabletenlaptop.nl kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
11.2 Indien Tabletenlaptop.nl Producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van Tabletenlaptop.nl afkomstig is, vrijwaart Opdrachtgever Tabletenlaptop.nl ter zake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de Producten op intellectuele eigendomsrechten van derden.
11.3 Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Tabletenlaptop.nl, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

12. Inspectie en reclamatie
12.1 Opdrachtgever is verplicht de Producten/Diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclamaties over gebreken aan de Producten/Diensten die zijn te wijten aan materiaal, fabricagefouten of verwerkingsfouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten/Diensten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 48 uur na aankomst van de Producten/Diensten schriftelijk aan Tabletenlaptop.nl worden meegedeeld.
Producten met een gebrek, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn geconstateerd hadden kunnen worden, kunnen binnen minimaal 1 jaar na aankomst van de Producten aangeboden worden ter reparatie bij de daarvoor bestemde reparatiecentra. Accu’s, opladers en dergelijke aanverwante accessoires hebben een garantietermijn van 6 maanden.
Diensten met een tekortkoming/onvolkomenheid, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn geconstateerd hadden kunnen worden, kunnen binnen 30 dagen na aankomst van de Diensten aangeboden worden ter correctie bij de daarvoor bestemde afdeling.
Hiervoor staan adressen op de informatiepagina van de website van Tabletenlaptop.nl.
12.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten/Diensten onverwijld te staken.
12.3 Opdrachtgever zal alle door Tabletenlaptop.nl voor onderzoek en reclamatie gewenste medewerking verlenen, onder meer door Tabletenlaptop.nl in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
12.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten/Diensten waarvan door Tabletenlaptop.nl geen controle op de reclamatie kan plaatsvinden.
12.5 Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten/Diensten te retourneren, voordat Tabletenlaptop.nl daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de Producten/Diensten blijven voor zijn risico.
12.6 Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij Producten/Diensten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.
12.7 Opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclamaties over gebreken van Producten/Diensten doen gelden jegens Tabletenlaptop.nl zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenover staande verplichting jegens Tabletenlaptop.nl niet is nagekomen.
12.8 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een Producten/Diensten, is de daaruit voor Tabletenlaptop.nl voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 13.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13.

13. Garantie
13.1 Tabletenlaptop.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
13.2 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Tabletenlaptop.nl genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet behoorlijk functioneren (zgn. ‘Dead On Arrival’ mede onder verstaan), zal Tabletenlaptop.nl de betreffende Producten deugdelijk en binnen 4 weken (doen) repareren. Door voldoening aan de reparatieverplichting zal Tabletenlaptop.nl ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Tabletenlaptop.nl tot geen enkele verdere of andere (schade)vergoeding zijn gehouden.
13.3 Indien Tabletenlaptop.nl Producten aan Opdrachtgever aflevert zijn hierop de fabrieksgarantietermijn en de door de fabriek gestelde voorwaarden aan de uitoefening van deze garantie van toepassing.
13.4 Behoudens het in.13.1, 13.2 en 13.3 gestelde heeft Opdrachtgever geen recht op reparatie onder Garantievoorwaarden indien: a) Klachten aan Producten geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door onjuist, ondeskundig of onzorgvuldig gebruik hiervan (o.a. val-, stoot- en drukschade); b) Klachten aan Producten veroorzaakt zijn door inductie, brand- en waterschade of andere van buitenkomende onheilen; c) Klachten aan Producten veroorzaakt zijn door verwaarlozing van Producten; d) Opdrachtgever wijzigingen aan de Producten heeft aangebracht of laten aanbrengen, alsmede in geval van reparaties niet uitgevoerd door of namens Tabletenlaptop.nl.
13.5 Op verzoek repareert Tabletenlaptop.nl een of meerdere door Tabletenlaptop.nl geleverde Producten zelf of laat Tabletenlaptop.nl een of meerdere door Tabletenlaptop.nl geleverde Producten repareren door een door de fabrikant aangewezen reparateur/reparatiedienst. In geval van uitbesteding van de reparatie geschiedt de beoordeling en afhandeling van de reparatie door de aangewezen reparateur/reparatiedienst en is het voor Tabletenlaptop.nl niet mogelijk het reparatieproces of de duur daarvan te beïnvloeden.
13.6 Indien de Opdrachtgever een of meerdere door Tabletenlaptop.nl geleverde Producten ter reparatie wenst aan te bieden, dient dit te geschieden door, alvorens het toestel naar Tabletenlaptop.nl in te sturen, een RMA-nummer voor de reparatie aan te vragen. Bij de ter reparatie aangeboden Producten dienen een kopie van de factuur en een korte omschrijving van de klacht(en) gevoegd te worden.
13.7 In geval van het door de Opdrachtgever ter reparatie aanbieden van Producten aan Tabletenlaptop.nl zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Hieronder vallen zowel de kosten voor het (verzekerd en/of aangetekend) per post verzenden van de Producten, als gemaakte reiskosten om Producten in persoon aan Tabletenlaptop.nl te overhandigen. De kosten voor het retour zenden van het gerepareerde dan wel omgeruilde toestel naar de Opdrachtgever komen voor rekening van Tabletenlaptop.nl
13.8 Tabletenlaptop.nl behandelt DOA (Dead On Arrival) onder dezelfde voorwaarden en dienen volgens de in artikel 13.7 omschreven wijze ter reparatie te worden aangeboden.
13.9 Tabletenlaptop.nl behoudt zich het recht voor om door de Opdrachtgever ter reparatie aangeboden Producten in bewaring te houden totdat de Opdrachtgever de eventuele niet onder garantievoorwaarden vallende reparatiekosten aan Tabletenlaptop.nl heeft voldaan. Het is Tabletenlaptop.nl na drie maanden toegestaan de kosten via de verkoop van het product te incasseren.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Tabletenlaptop.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de Producten.
14.2 De aansprakelijkheid van Tabletenlaptop.nl jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contract som (exclusief BTW). Indien geen contract som kan worden aangewezen, is Tabletenlaptop.nl aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
14.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tabletenlaptop.nl of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover Tabletenlaptop.nl aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.
14.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Tabletenlaptop.nl of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Opdrachtgever Tabletenlaptop.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten, ter zij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
14.5 Tabletenlaptop.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik van de Producten of uit gebruik van de Producten in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

15. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever
15.1 Opdrachtgever zal aan Tabletenlaptop.nl alle voor de uitvoering van Tabletenlaptop.nl’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
15.2 Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

16. Ontbinding
16.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten
met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Tabletenlaptop.nl Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomsten te verlangen, in welk geval Tabletenlaptop.nl zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
a. de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten; een en ander onverminderd Tabletenlaptop.nl andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Tabletenlaptop.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.2 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Tabletenlaptop.nl gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Tabletenlaptop.nl andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Tabletenlaptop.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.3 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Tabletenlaptop.nl op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Tabletenlaptop.nl gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Tabletenlaptop.nl en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en de gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Tabletenlaptop.nl in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
16.4 Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Tabletenlaptop.nl enige Overeenkomst met Opdrachtgever ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 Het is Tabletenlaptop.nl toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Tabletenlaptop.nl worden overgedragen, dient Tabletenlaptop.nl Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Tabletenlaptop.nl is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
17.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tabletenlaptop.nl.

18. Zichttermijn
18.1 De Wet Koop op Afstand stelt dat een overeenkomst, gedurende 14 dagen (de zichttermijn), door een consument kan worden herroepen. Zakelijke opdrachtgevers zijn uitgesloten van de Wet Koop op Afstand.
18.2 De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 14 dagen. Na het verstrijken van de zichttermijn moet de Consument de verplichtingen van de Overeenkomst nakomen.
18.3 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de consument na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen zonder opgave van reden het recht de overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal Tabletenlaptop.nl, binnen 14 dagen na ontbinding, de reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de consument trachten een gelijkwaardig product te leveren.
18.4 Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking te worden geretourneerd. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of omruilen.
18.5 Voor een snelle afhandeling van retourneringen dient van tevoren een RMA te worden aangevraagd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening van de consument. Tabletenlaptop.nl neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.

19. Diensten
19.1 Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor door Tabletenlaptop.nl te verrichten Diensten voor Opdrachtgever. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige bepalingen in deze Voorwaarden.
19.2 Opdrachtgever zal aan Tabletenlaptop.nl steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle door Tabletenlaptop.nl benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.
19.3 Indien blijkt dat het verlenen van de Diensten (deels) niet verricht kan worden ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige verplichting ten opzichte van Tabletenlaptop.nl of anderszins aan Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, zal Opdrachtgever de kosten, berekend op basis van de dan geldende tarieven van Tabletenlaptop.nl, vergoeden.
19.4 Indien de prijs bij nacalculatie wordt bepaald, mogen alle door Tabletenlaptop.nl gemaakte uren bij het uitvoeren van de Diensten, inclusief reisuren, in rekening worden gebracht met toevoeging van kosten van materialen alsmede alle andere in redelijkheid door Tabletenlaptop.nl gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van Diensten. Bij nacalculatie zal Tabletenlaptop.nl de uren en kosten in de betreffende factuur specificeren.
19.5 Tenzij anders overeengekomen wordt de aanneemsom bij aanneming van werk als volgt gefactureerd:
a. 30% bij het aangaan van de Overeenkomst;
b. 50% bij de aanvang van de werkzaamheden;
c. 20% bij (eerste) oplevering van het resultaat van de aannemingswerkzaamheden of eerdere ingebruikneming hiervan.
19.6 Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken aannemingswerkzaamheden welke Tabletenlaptop.nl op grond van de Overeenkomst moet verrichten en Tabletenlaptop.nl van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat- met inachtneming van het volgende lid – afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.
19.7 Indien Tabletenlaptop.nl meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarin Tabletenlaptop.nl al haar andere prestaties onder de Overeenkomst zou kunnen voldoen. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en consequenties, tenzij hij binnen acht dagen na de bedoelde kennisgeving door Tabletenlaptop.nl schriftelijk bezwaar daartegen heeft aangetekend. Tabletenlaptop.nl mag met de uitvoering van meerwerk wachten totdat Opdrachtgever Tabletenlaptop.nl daartoe schriftelijk opdracht geeft.
19.8 Opdrachtgever zal aan Tabletenlaptop.nl steeds wanneer het overeengekomen werk dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle
door Tabletenlaptop.nl benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.

20. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter
20.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
20.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Tabletenlaptop.nl en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is niet van toepassing.
20.3 Voor zover de nationale rechtsregels niet dwingend anders voorschrijven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, ofwel de anders op grond van nationale rechtsregels bevoegde rechter.
20.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.